Warunki

I. Ogólne Postanowienia

 

 

Definicje terminologii użytej w serwisie:

 

* Regulamin - niniejsza dokumentacja, nakreślająca warunki korzystania z Serwisu GetPrizes.pl,

 

* Serwis – serwis internetowy http://www.getprizes.pl, pozwalający swoim użytkownikom na wygrywanie nagród rzeczowych, określonych w serwisie, uczestnictwo w systemie aukcji przedmiotów, oraz korzystanie z możliwości sklepu internetowego. Aby skorzystać z pełnych możliwości serwisu, należy posiadać dostęp do Internetu, oraz skonfigurowanej przeglądarki internetowej (Internet Explorer – ver. ?7.0, Mozilla Firefox – ver. ?2.0), oraz aktywnego, indywidualnego konta e-mail (adresu pocztowego).

 

* Użytkownik – osoba fizyczna, dostosowująca swoje działania w Serwisie do wszystkich warunków zawartych w niniejszym Regulaminie, której rejestracja w Serwisie została potwierdzona mailowo, a tym samym posiadająca pełne uprawnienia do korzystania z możliwości Serwisu (konkursy, aukcje przedmiotów, zakupy w sklepie internetowym).

 

* GP – wartość będąca podstawową walutą wewnętrzną w Serwisie, umożliwiająca dokonywanie zakupów na zasadzie wymiany na Nagrody (zakładka „Nagrody”). * Punkty – termin określający ogólnie wartość walutową.

 

* Konkurs – zautomatyzowany tryb wyłaniania Zwycięzcy konkursu, w pełni uprawnionego do wymiany zgromadzonych punktów, na określoną Nagrodę rzeczową, w zgodzie z wszelkimi zasadami Regulaminu, zawartymi w części IX.

 

* Nagroda – przedmiot oferowany w kilku aspektach: - trybie sprzedaży wymiennej za punkty (o ile dany przedmiot został określony jako „Dostępny”; - wszystkim zwycięzcom danego konkursu;

 

- w trybie specjalnym, szerzej opisanym w punkcie X niniejszego Regulaminu; * Restock – lista Nagród rzeczowych, ustanowionych przez Operatora jako „Dostępny”, stale aktualizowana w zakładce „Nagrody”. Jeżeli dany przedmiot został ustanowiony przez Operatora jako „Dostępny”, Użytkownik Serwisu posiada pełne prawo do wymiany nagromadzonych punktów na określoną Nagrodę (o ile ilość punktów jest taka sama, jak wartość danej Nagrody).

 

* Przedmiot – każda rzecz materialna, wystawiana w sklepie internetowym Serwisu, bądź Aukcji. * Aukcja – zautomatyzowany tryb wyłaniania Zwycięzcy, posiadającego pełne prawo do wymiany nagromadzonych Punktów na Nagrodę, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, w punkcie X.

 

* Konto – indywidualny i prywatny profil Użytkownika w Serwisie. Każdy zarejestrowany Użytkownik posiada pełny dostęp do Konta, podając właściwą nazwę Użytkownika, oraz hasło (ustalone wcześniej, w trakcie procesu Rejestracji w Serwisie).

 

* Rejestracja – właściwie skonfigurowany i jasno określony system zakładania indywidualnego Konta Użytkownika, szerzej określony w punkcie II niniejszego Regulaminu. Pozytywne przeprowadzenie systemowej procedury Rejestracji w Serwisie jest jedynym aspektem, uprawniającym Użytkownika do zbierania Punktów, uczestnictwa w Konkursach Serwisu, oraz realizacji planów zakupowych w sklepie internetowym.

 

* Zwycięzca – Każdy wygrany, uprawniony do odbioru Nagrody, bądź Przedmiotu licytowanego na Aukcji Serwisu, zgodnie z wytycznymi niniejszego Regulaminu.

 

 

 

II. Rejestracja

 

 

 

* Użytkownikiem Serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna (ukończone 18 lat), posiadająca pełną zdolność prawną. Osoby, które nie osiągnęły stanu pełnoletniości (13-18 lat), również mogą zostać Użytkownikami Serwisu, jeżeli uzyskają zgodę prawnych opiekunów. W takim przypadku, Rejestracja jest również oświadczeniem Użytkownika, o zgodzie prawnego opiekuna na korzystanie z możliwości Serwisu. Wskazany przez Użytkownika Opiekun prawny, ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie Serwisu przez Użytkownika, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Operatora Serwisu i osób trzecich. Nagrody i Przedmioty materialne wygrane w Aukcji, mogą zostać odebrane w imieniu osób nieletnich, przez ich prawnego Opiekuna.

 

* Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest bezpłatna. W czasie postępowania procedury Rejestracyjnej, zostaje założone indywidualne Konto Użytkownika. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto Użytkownika. Ponadto, Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników Serwisu, oraz udostępniać własne konto innym Użytkownikom. Nie można sprzedawać, ani pożyczać Konta Użytkownika innym osobom.

 

* Pierwszym krokiem realizacji procedury Rejestracyjnej, jest wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego przez przyszłego Użytkownika, uwzględniającego: adres e-mail, login i hasło dostępu do konta. Następnym krokiem jest uzupełnienie zakładki „Mój Profil” o imię i nazwisko oraz adres zamieszkania – użytkownik który nie uzupełni owej zakładki nie może wymieniać punktów na nagrody, Operator posiada pełne prawo do zastosowania procedury weryfikacyjnej wobec danych kontaktowych Użytkownika w trakcie, oraz po zakończeniu procesu rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych danych osobowych, może skutkować usunięciem, bądź niemożnością założenia Konta Użytkownika przez osobę fizyczną, działaniem Operatora Serwisu.

 

* Każda zmiana aktualności danych przez Użytkownika powinna być natychmiast aktualizowana, za pomocą stosownego formularza zmiany danych, znajdującego się w panelu Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych skutkuje natychmiastowym usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie. Nie istnieje możliwość zmiany Nazwy Użytkownika ani adresu e-mail, podanych w trakcie procedury Rejestracyjnej.

 

* Dane osobowe zamieszczane w komentarzu powinny dotyczyć osoby, wypełniającej formularz. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane zamieszczane w formularzu. Użytkownik ponosi natomiast pełną odpowiedzialność za dane osobowe, zamieszczane w formularzu, ponosząc dodatkową odpowiedzialność za wszystkie skutki wprowadzenia błędnych danych do Serwisu, oraz zobowiązując się do naprawienia wszelkiej wyrządzonej szkody wobec Operatora i osób trzecich.

 

* Każda Rejestracja w Serwisie rozpoczyna się od zaznajomienia Użytkownika z pełnym Regulaminem serwisu, w jego aktualnej wersji. Rejestracja w Serwisie jest możliwa wyłącznie po akceptacji Regulaminu w jego aktualnej wersji. Akceptacja Regulaminu jest więc jedynym aspektem umożliwiającym założenie funkcjonalnego Konta Użytkownika.

 

* Aby dokonać rejestracji w Serwisie, Użytkownik powinien wybrać wolną Nazwę Użytkownika. Nazwa ta nie powinna naruszać praw osób trzecich, nie może również zawierać treści obraźliwych i niezgodnych z prawem.

 

* Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta Użytkownika osobom trzecim. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udostępnienie hasła i nazwy użytkownika innym osobom przez Użytkownika Serwisu.

 

* Podany w formularzu adres e-mail jest niezbędnym elementem kontaktu Użytkownika z Operatorem Serwisu. Na podany adres zostanie przesłane potwierdzenie Rejestracji, wraz z kodem aktywacyjnym. Po kliknięciu w odpowiedni link aktywacyjny, konto Użytkownika zostaje aktywowane.

 

* Potwierdzenie Rejestracji w Serwisie łączy się z otrzymaniem pełnego dostępu do funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika konta.

 

* Potwierdzenie Rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, przedmiotem której jest świadczenie usług Serwisu przez Operatora, w zgodzie z niniejszym Regulaminem.

 

* Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych z Serwisu na wskazany w Rejestracji adres e-mail, związanych z klientami Serwisu, oraz możliwością zdobywania dodatkowych Punktów.

 

 

 

 

 

III. Ochrona danych osobowych

 

 

 

* Rejestracja w Serwisie oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, podanych w procedurze Rejestracyjnej.

 

* Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie konieczne do zawarcia umowy o świadczeniu usług z Operatorem, zgodnie z punktem 11 niniejszego Regulaminu.

 

* Wszystkie zgromadzone dane osobowe, znajdujące się w bazie Serwisu, są gromadzone, zabezpieczane, przechowywane i przetwarzane przez Operatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), oraz dołączoną do Regulaminu Polityką Prywatności.

 

* Operator zobowiązuje się do wykorzystywania pozyskanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy, oraz informacji o nowych produktach, promocjach i usługach, za zgodą Użytkownika Serwisu.

 

* Dane osobowe są chronione przed dostępem przed osoby trzecie, za wyjątkiem sytuacji, w której muszą one zostać udostępnione uprawnionym podmiotom, wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych.

 

* Użytkownik Serwisu posiada pełne prawo, oraz dostępność do formularza edycji danych osobowych. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy w każdej chwili. Usunięcie konta Użytkownika wiąże się z trwałym usunięciem konta, oraz rozwiązaniem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem. Warunki likwidacji Konta Użytkownika zostały opisane w punkcie XVI niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik bierze udział w licytacji, bądź trwającym zamówieniu na Przedmiot, usunięcie konta nastąpi z chwilą zakończenia aukcji, bądź zrealizowaniem danego zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

IV. Punkt

 

 

 

* Serwis umożliwia zdobywanie dodatkowych punktów Użytkownikowi za zapraszanie kolejnych Użytkowników do Serwisu, przy pomocy stosownego linka polecającego Użytkownika. Punkty zostają przyznane po pozytywnym zakończeniu procesu Rejestracji poleconego Użytkownika w Serwisie.

 

* Użytkownik może zdobywać dodatkowe Punkty za klikanie linków, umieszczonych w listach reklamowych komercyjnych klientów Serwisu, wysyłanych na wskazany adres e-mail Użytkownika, podany w procesie Rejestracyjnym.

 

* Użytkownik może zdobywać dodatkowe Punkty za granie w gry – Loteria, Prezenty, Sejfy. Nagroda jest określona w grze. Nagrodą są tylko i wyłącznie punkty na stronie.

 

 

V. Nagrody i Przedmioty na Aukcji

 

 

 

* Użytkownik zostaje zapewniony przez Operatora, że ustanawiane w Serwisie Nagrody i Przedmioty są fabrycznie nowe, bez błędów produkcyjnych i wad fizycznych, legalnie importowane do Polski.

 

* Właścicielem każdej Nagrody i Przedmiotu jest Operator Serwisu.

 

* Lista Nagród udostępnianych w Serwisie nie jest stała. Informacje o dostępnych Nagrodach są stale aktualizowane i dostępne do wglądu dla zalogowanych Użytkowników.

 

 

 

VI. Transfer punktów na Nagrody

 

 

 

* Wymiana punktów na Nagrody dostępne w Serwisie jest możliwa w zakładce „Nagrody”.

 

* Lista aktualnie dostępnych Nagród znajduje się w zakładce "Nagrody".

 

* Pula Nagród możliwych do wyboru dla Użytkownika, jest różna w zależności od rodzaju konta (szerzej opisano w punkcie IV niniejszego Regulaminu).

 

* Odbiór Nagrody jest możliwy, gdy:

- Użytkownik posiada na swoim koncie Użytkownika liczbę punktów równą lub większą wartości danej Nagrody;

- wybierana przez Użytkownika Nagroda musi posiadać status „Dostępny”;

 

* Pomyślny transfer punktów na Nagrodę jest równoznaczny z utratą możliwości na dokonanie kolejnej wymiany punktów na Nagrodę przez Użytkownika w danym rozdaniu nagród.

 

 

 

 

 

VII. Finalizacja zamówienia, oraz dostawa zakupionego Przedmiotu.

 

 

 

* Każda dostawa Nagrody, bądź Przedmiotu licytowanego na Aukcji, zostaje zrealizowana na koszt Operatora Serwisu.

 

* Poza otrzymanym Przedmiotem, Serwis wydaje każdemu Użytkownikowi pełnomocną kartę gwarancyjną, jeśli takowa została uwzględniona w ofercie.

 

* Przedmiot zostaje dostarczony pod wskazany adres Użytkownika za pośrednictwem współpracującej firmy kurierskiej, zgodnie z jej polityką i warunkami dostawy.

 

* Operator zobowiązuje się do wysłania Nagrody, oraz wygranych Przedmiotów Aukcyjnych, w ciągu 35 dni roboczych.

 

* Opóźnienia, bądź uszkodzenia wysyłanej Nagrody/Przedmiotu, związane z problemami firmy kurierskiej, nie podlegają odpowiedzialności Operatora Serwisu. Reklamacje związane z uszkodzeniami transportowymi, zostają uwzględnione wyłącznie po sporządzeniu odpowiedniego protokołu uszkodzeń, podpisanego zarówno przez Użytkownika, jak i dostawcę odpowiedzialnego za przesyłkę.

 

 

 

VIII. Reklamacja Przedmiotu

 

 

 

* Każdy Użytkownik Serwisu posiada pełne prawo do złożenia Reklamacji Przedmiotu zdobytego na Aukcji, bądź będący Nagrodą, łamie podstawowe zasady Umowy, bądź jest uszkodzony i objęty kartą gwarancyjną. Dokładna specyfikacja gwarancyjna zostaje wydana Użytkownikowi, razem z zamówionym Przedmiotem.

 

* Użytkownik Reklamujący wadliwy Przedmiot, winien wypełnić stosowne zgłoszenie reklamacyjne, oraz przesłać je drogą mailową, na adres siedziby Operatora Serwisu. Jeżeli formularz reklamacyjny jest aktualnie niedostępny dla Użytkownika, a jego wysłanie drogą mailową nie jest z różnych przyczyn możliwe, Reklamacja może zostać złożona w sposób listowny.

 

* Koszty zwrotu Przedmiotu podlegającego Reklamacji, ponosi Operator Serwisu.

 

* Przedmiot zwracany Operatorowi powinien zostać zwrócony w swoim oryginalnym opakowaniu, zapewniającym bezpieczny transport.

 

* Przedmiot powinien być zwrócony w całości (kompletne elementy i wszystkie akcesoria).

 

* Przesyłka z reklamowanym Przedmiotem powinna zostać opatrzona subiektywnym opisem danego problemu przez Użytkownika, opisem okoliczności wystąpienia wadliwości, oraz opisu niezgodności Przedmiotu z zawieraną Umową,

 

* Jeżeli powodem złożenia Reklamacji jest niezgodność Przedmiotu z zawartą Umową, a Operator z różnych powodów nie jest w stanie zapewnić Przedmiotu zastępczego, bądź naprawy otrzymanego Przedmiotu wadliwego, Użytkownik ma prawo domagać się obniżenia kwoty Produktu, bądź całkowitego odstąpienia od zawartej Umowy.

 

* Użytkownik traci powyższe uprawnienia, w przypadku, gdy nie zgłosi zaistniałej niezgodności Przedmiotu z Umową Operatorowi Serwisu, w terminie do dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności. W niniejszym przypadku, wystarczającym działaniem jest informacja mailowa, bądź przesłanie stosowanego pisma na adres siedziby Operatora.

 

* Reklamacja Przedmiotu zostaje rozpatrzona przez Operatora w terminie do 14 dni od daty jej przyjęcia w siedzibie Operatora. Jeżeli Operator nie ustosunkuje się do Reklamacji Użytkownika w ciągu 14 dni, żądania Użytkownika będą uzasadnione.

 

* Reklamowany Przedmiot powinien być dodatkowo opatrzony kserokopią dokumentu prawnego (gwarancji, faktury VAT). Jeżeli powyższy dokument nie zostanie dołączony do Reklamowanego Przedmiotu, Operator może warunkowo przyjąć Przedmiot po weryfikacji właścicielstwa danego Przedmiotu, oraz miejsca jego pochodzenia.

 

* Użytkownik Serwisu posiada pełne prawo do przesłania reklamowanego Przedmiotu na koszt Operatora, przy pomocą wybranej firmy kurierskiej. Jeżeli reklamacja zostanie zaakceptowana, Przedmiot zostanie odesłany na adres Użytkownika na koszt Operatora.

 

 

 

 

* Użytkownik posiada prawo wszczęcia dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, które dotyczą usług oferowanych przez Serwis, w przypadku, gdy wszelkie drogi postępowania reklamacyjnego zostaną wyczerpane.

 

 

 

IX. Reklamacje, związane z funkcjonalnością Serwisu

 

 

 

* Każdy Użytkownik Serwisu posiada pełne prawo do zgłoszenia reklamacji, gdy którakolwiek z usług realizowanych przez Serwis, uwzględnionych w Regulaminie, jest realizowana w sposób nieprawidłowy, bądź niezgodny z założeniami Serwisu.

 

* Niniejsza reklamacja może zostać złożona drogą mailową, na adres kontakt@getprizes.pl, bądź listownie na adres siedziby Operatora. Reklamacja powinna zostać opatrzona opisem problemu, oraz oznaczeniem Użytkownika Serwisu. Przesyłka listowna powinna zostać dodatkowo opatrzona własnoręcznym podpisem Użytkownika.

 

* Proces weryfikacji reklamacji przez Operatora następuje w terminie do 14 dni od daty jej wpłynięcia na adres siedziby Operatora we właściwej postaci. Jeżeli weryfikacja przesłanej reklamacji nie może odbyć się we wskazanym terminie, Operator informuje Użytkownika o zastanym problemie i szacunkowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

* Reklamacja związana z funkcjonalnością Serwisu może zostać zgłoszona w okresie do 14 dni, od momentu zaobserwowania przyczyny złożenia reklamacji.

 

* Odpowiedź zwrotna zostaje wysłana na adres mailowy Użytkownika, który został podany w formularzu w trakcie Rejestracji Użytkownika w Serwisie.

 

* Naruszenie któregokolwiek z warunków reklamacyjnych, może spowodować brak rozpatrzenia reklamacji Użytkownika Serwisu.

 

* Użytkownik posiada prawo wszczęcia dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, które dotyczą usług oferowanych przez Serwis, w przypadku, gdy wszelkie drogi postępowania reklamacyjnego zostaną wyczerpane.

 

 

 

X. Likwidacja Konta Użytkownika

 

 

 

* Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do likwidacji swojego konta Użytkownika, jeżeli nie bierze udziału w żadnej Aukcji, bądź zakupie w trakcie realizacji. Likwidacja konta Użytkownika oznacza usunięcie wszystkich nagromadzonych Punktów, bez żadnych dodatkowych roszczeń do Operatora Serwisu. Likwidacja następuje zgodnie z krokami postępowania, opisanymi na koncie Użytkownika.

 

* Likwidacja konta Użytkownika jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy zawartej między Użytkownikiem, a Operatorem Serwisu.

 

* Konto Użytkownika, który dopuścił się naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, zostaje natychmiastowo usunięte przez Operatora. * Rażące naruszenie Regulaminu, oznacza:

 

- publikację adresów-linków do stron internetowych w Serwisie bez zgody Operatora;

- nieuczciwa automatyzacja działań w Serwisie, za pomocą szkodliwego oprogramowania, pozwalającego na dopuszczenie się oszustw w czasie uczestnictwa w Konkursach i Aukcjach.

 

* Naruszenie powyższego zakazu użytkowania nielegalnego oprogramowania pomocniczego w działalności Serwisu, skutkuje obowiązkiem uiszczenia kary umownej, nałożonej przez Operatora na Użytkownika, w kwocie 1 000 złotych.

 

 

 

 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 

 

* Operator zobowiązuje się do wyłączenia z działalności Serwisu (uczestnictwo w Konkursach, Aukcjach) wszystkich bliskich, rodzinę, współpracowników, oraz osób pokrewnych, z którymi Operator posiada bliski kontakt.

 

* Powyższy Regulamin zostaje wdrożony w życie z dniem jego publikacji w dziale „Regulamin” na stronie internetowej Serwisu i obowiązuje do czasu jego odwołania.

 

* Operator posiada pełne prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiana zostaje obowiązująca w terminie określonym przez Operatora serwisu i nie przekracza okresu 72 godzin od chwili publikacji zmodyfikowanego Regulaminu w Serwisie.

 

* Aukcje, które zostały zainicjowane przed zmianą Regulaminu, zostają przeprowadzone do końca według wcześniejszych zasad.

 

* Zmiana Regulaminu zostaje oznajmiona każdemu Użytkownikowi Serwisu, podczas pierwszego logowania w Serwisie, od czasu publikacji zmodyfikowanej wersji Regulaminu. Wzięcie udziału w funkcjonowaniu Serwisu na koncie Użytkownika, oznacza jego akceptację wobec zasad wprowadzonych za pośrednictwem zmodyfikowanego Regulaminu.